THÔNG SỐ O/X RING

Đăng tải thông số Oring, Xring.