THÔNG SỐ PHỐT CHẮN DẦU TIÊU CHUẨN

Thông số phốt chắn dầu tiêu chuẩn: + Phốt chắn dầu TC + Phốt chắn dầu TB + Phốt chắn dầu TA + Phốt chắn dầu SC + Phốt chắn dầu SB + Phốt chắn dầu SA