THÔNG SỐ VRING

Đăng tải các thông số Vring: VA Vring, VS Vring.