PHỐT CHẶN BỤI KHUNG XƯƠNG

Phốt chắn bụi khung xương là dòng phốt chắn bụi dùng cho chuyển động tịnh tiến khứ hồi.