PHỐT CHẮN DẦU CHUYÊN DỤNG

Phốt chắn dầu chuyên dụng gồm những dòng phốt có thông số,đặc tính chuyên dụng. Thường đi theo bộ, hoặc theo từng đời máy móc thiết bị sử dụng.