THÔNG SỐ ORING KIT

23/08/2017 | 648
Đăng tải các thông số tiêu chuẩn có trong Oing Kit.

THÔNG SỐ ORING KIT TIÊU CHUẨN AS568 - TIÊU CHUẨN MỸ

Number Size ( d x w ) Quantity
568-006 2.90x1.78 20 pcs
568-007 3.69x1.78 20 pcs
568-008 4.47x1.78 20 pcs
568-009 5.29x1.78 20 pcs
568-010 6.07x1.78 20 pcs
568-011 7.65x1.78 20 pcs
568-012 9.25x1.78 20 pcs
568-110 9.19x1.78 20 pcs
568-111 10.77x2.62 13 pcs
568-112 12.37x2.62 13 pcs
568-113 13.95x2.62 13 pcs
568-114 15.54x2.62 13 pcs
568-115 17.12x2.62 13 pcs
568-116 18.72x2.62 13 pcs
568-210 18.64x3.53 10 pcs
568-211 20.22x3.53 10 pcs
568-212 21.82x3.53 10 pcs
568-213 23.39x3.53 10 pcs
568-214 25.00x3.53 10 pcs
568-215 26.57x3.53 10 pcs
568-216 28.17x3.53 10 pcs
568-217 29.75x3.53 10 pcs
568-218 31.34x3.53 10 pcs
568-219 32.92x.3.53 10 pcs
568-220 34.52x3.53 10 pcs
568-221 36.10x3.53 10 pcs
568-222 37.70x3.53 10 pcs
568-325 37.47x5.34 7 pcs
568-326 40.65x5.34 7 pcs
568-327 43.82x5.34 7pcs

 

THÔNG SỐ ORING KIT TIÊU CHUẨN JIS P/G - TIÊU CHUẨN NHẬT

Number Size ( d x w ) Quantity
P-003 2.8x1.9 20 pcs
P-004 3.8x1.9 20 pcs
P-005 4.8x1.9 18 pcs
P-006 5.8x1.9 18 pcs
P-007 6.8x1.9 18 pcs
P-008 7.8x1.9 18 pcs
P-009 8.8x1.9 18 pcs
P-010A 9.8x2.4 13 pcs
P-011 10.8x2.4 13 pcs
P-012 11.8x2.4 13 pcs
P-014 13.8x2.4 13 pcs
P-016 15.8x2.4 13 pcs
P-018 17.8x2.4 13 pcs
P-020 19.8x2.4 13 pcs
G-020 20.0x3.0 10 pcs
G-022 22.0x3.0 10 pcs
P-22.4 22.1x3.5 10 pcs
G-025 24.4x3.1 10 pcs
P-025 24.7x3.5 10 pcs
P-026 25.7x3.5 10 pcs
G-030 29.4x3.1 10 pcs
P-030 29.7x3.5 10 pcs
P-032 31.7x3.5 10 pcs
P-034 33.7x3.5 10 pcs
G-035 34.4x3.1 10 pcs
P-036 35.7x3.5 10 pcs
G-040 39.4x3.1 10 pcs
P-040 39.7x3.5 10 pcs
G-045 44.4x3.1 11 pcs
P-048 47.7x3.5 10 pcs

 


(*) Xem thêm

Bình luận